ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Καθηγητές

Ως καθηγητής οι εργασίες που θα πρέπει να εκτελείτε στο σύστημα είναι οι εξής:

1.       Επεξεργασία του προφίλ του σχολείου στο οποίο ανήκετε.

2.       Ανάρτηση ασκήσεων προς μαθητές.

3.       Παρακολούθηση εγγραφών και ενεργοποίηση των μαθητών.

4.       Διαμόρφωση δομής εργασίας για μαθητές (προαιρετικό).

5.       Παρακολούθηση της εξέλιξης της σύνταξης της εργασίας

6.       Κλείσιμο της εργασίας με απόκρυψη ή δημοσίευσή της.

Μαθητές

Ως μαθητής τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε στο σύστημα είναι τα εξής:

1.       Εγγραφή (βλέπε «Εγγραφή Χρήστη»).

2.       Εφόσον επιβεβαιωθεί ο κωδικός σας, θα πρέπει να εισέλθετε το σύστημα, να εντοπίσετε την εργασία που σας έχει ανατεθεί (βλέπε «Η εργασία μου»)

3.       Εφόσον μεταφερθείτε στην άσκησή σας συμμετάσχετε στη σύνταξή της (βλέπε «Σύνταξη εργασίας»).

Γρήγορος οδηγός

Γενικά Βήματα

Σε όλες τις επόμενες ενότητες θεωρούμε ότι πριν την εκτέλεση των βημάτων επισκέπτεστε την αρχική σελίδα του συστήματος χρησιμοποιώντας τον φυλλομετρητή διαδικτύου σας (web browser):

http://www.plato-academy.gr/dialogoi/

Επίσης, η αναφορά σε ποντίκι θα πρέπει να μεταφράζεται αυτόματα σε touchpad/stylus/touch κλπ συσκευή την  οποία χρησιμοποιείτε.

Επίβλεψη εργασιών

Διαδικασίες

Η επίβλεψη μιας εργασίας από πλευράς εκπαιδευτικού έχει δύο σκέλη:

·         Παρακολούθηση των εγγραφών των εκπαιδευομένων στο σχολείο και στην εργασία.

·         Παρακολούθηση της σύνταξης του περιεχομένου στην εργασία ώστε αυτό να συμβαδίζει με τους κανόνες χρήσης του συστήματος και τους στόχους της εργασίας.

·         Κλείσιμο της εργασίας, με ενδεχόμενη δημοσιοποίησή της εφόσον ολοκληρωθεί η σύνταξή της από τους μαθητές. Το κλείσιμο ή και η οποιαδήποτε μεταβολή της εργασίας γίνονται μέσα από την επιλογή «Επεξεργασία» η οποία είναι διαθέσιμη κατά την «προβολή» και άλλες όψεις χειρισμού της εργασίας. Βλέπε «»

Δημιουργία εργασίας

Η δημιουργία εργασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί από κάποιο διαχειριστή ή εκπαιδευτικό. Μια εργασία πρέπει να υπάγεται υποχρεωτικά σε ένα σχολείο.

Για τη δημιουργία της εργασίας προσφέρεται η επιλογή «Νέα εργασία» από το μενού πλοήγησης. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι ίδια με αυτά που εμφανίζονται κατά την επεξεργασία των στοιχείων μιας εργασίας (βλέπε «Επεξεργασία Εργασίας»)

Επεξεργασία Εργασίας

Μια εργασία φέρει τα εξής στοιχεία:

·         Τίτλο: ένας σύντομος τίτλος ενδεικτικός του περιεχομένου της εργασίας.  Ο τίτλος είναι υποχρεωτικό στοιχείο της εργασίας.

·         Περιγραφή: μια σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και σκοπού της εργασίας.

·         Σχολείο: το σχολείο στο οποίο εντάσσεται η εργασία. Το σχολείο είναι υποχρεωτικό.

·         Χρήστης: ο διαχειριστής της εργασίας. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωτικός, όμως το σύστημα προτείνει εξ’ αρχής τον τρέχοντα χρήστη ως διαχειριστή της).

·         Εμβέλεια: ο βαθμός που η εργασία δημοσιοποιείται εντός και εκτός συστήματος. Στην τρέχουσα έκδοση και για τους σκοπούς του έργου, θα πρέπει να δίνεται η επιλογή «Κρυφή»

·         Κατάσταση, ως μία από τις παρακάτω επιλογές:

o   Ενεργή: εργασία στην οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να προσθαφερούν περιεχόμενο.

o   Ανενεργή: εργασία η οποία βρίσκεται στη φάση διαμόρφωσής της ή απόσυρσής της από το σύστημα.

o   Δημοσιευμένη: εργασία της οποίας η σύνταξη έχει ολοκληρωθεί και έχει αναρτηθεί (ανάλογα με την εμβέλειά της) στο σύστημα.

o   Οι υπόλοιπες επιλογές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.

·         Διαγραφή: διαγράφει την εργασία (αν δεν έχει περεταίρω δομή και περιεχόμενο).

·         Αποθήκευση: αποθηκεύει τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, ή δημιουργεί την εργασία αν πρόκειται για νέα εργασία.

Συμμετοχή σε εργασίες

Οι εργασίες μου

Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στις εργασίες τις οποίες συμμετάσχει ως εκπαιδευόμενος, ή επιβλέπει ως εκπαιδευτικός, μέσω της επιλογής «Οι εργασίες μου». Η επιλογή αυτή προβάλει τη λίστα των εργασιών, όπου απεικονίζονται οι εξής πληροφορίες:

·         Τίτλος της εργασίας

·         Περιγραφή της εργασίας

·         Η χρονική στιγμή της τελευταίας ενημέρωσής της

·         Το σχολείο στο οποίο εντάσσεται.

Μέσα από τη λίστα των εργασιών, ένας χρήστης μπορεί να μεταφερθεί στην εργασία, προβάλλοντας το περιεχόμενό της, μέσω της επιλογής «Προβολή»

Δομή εργασίας

Η κάθε εργασία αποτελείται από δύο είδη αντικειμένων:

·         Τις ενότητες, η οποία μπορεί να περιέχει αντικείμενα περιεχομένου.

·         Τα αντικείμενα περιεχομένου τα οποία τοποθετούνται μέσα στις ενότητες.

Για την σύνταξη περιεχομένου μέσα σε μία εργασία είναι απαραίτητο να υπάρχει τουλάχιστον μία ενότητα.

Ο οθόνη επεξεργασίας της δομής μια εργασίας, περιέχει τα εξής στοιχεία:

·         Τον τίτλο της εργασίας

·         Τα μέρη της εργασίας (ενότητες), τα οποία απεικονίζονται ως μια ιεραρχία ενοτήτων / υποενοτήτων.

·         Τις εντολές χειρισμού μιας ενότητας «Εργασίες ενότητας»

o   Επεξεργασία: ανοίγει το πλαίσιο τροποποίησης των στοιχείων της επιλεγμένης από την ιεραρχία ενότητας, στο κάτω μέρος της οθόνης.

o   Νέα ενότητα: ανοίγει το πλαίσιο καταχώρησης μιας νέας ενότητας.

o   Διαγραφή: διαγράφει την επιλεγμένη από την ιεραρχία ενότητα.

·         Τις εντολές οργάνωσης των ενοτήτων («Οργάνωση Ενοτήτων»):

o   Κανονικοποίηση: αναδιοργανώνει τις ενότητες ώστε αυτές να έχουν «κανονικές» αποστάσεις μεταξύ τους (πχ οι επιπέδου 2 να βρίσκονται κάτω από επιπέδου 1 κλπ). Η κανονοκοποίηση πρέπει να χρησιμοποιείται πριν την ολοκλήρωση των εργασιών.

o   Μετακίνηση Πάνω / Κάτω: μεταφέρει την επιλεγμένη από την ιεραρχία ενότητα, μία θέση πάνω ή μία θέση κάτω.

o   Αναβάθμιση / Υποβάθμιση: μεταφέρει την επιλεγμένη ενότητα ένα επίπεδο πάνω / κάτω.

o   Ιεραρχική Μετακίνηση: εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή τότε οι προηγούμενες εντολές εκτελούνται και στις υποενότητες της επιλεγμένης ενότητας.

·         Τις εντολές χειρισμού της άσκησης:

o   Διαγραφή: διαγράφει την άσκηση.

o   Αποθήκευση: αποθηκεύει τις αλλαγές που έχουν γίνει στην οργάνωση των ενοτήτων.

o   Ανανέωση: ακυρώνει τις αλλαγές.

Ενότητα

Μια ενότητα έχει απαραίτητα έναν τίτλο («Ονομασία») η οποία εμφανίζεται στην εργασία ως τίτλος της αντίστοιχης περιοχής μέσα στην εργασία.

Επιπρόσθετα έχει ένα επίπεδο (από 1ο έως 9ο). Οι κύριες ενότητες παίρνουν το 1ο επίπεδο (πχ κεφάλαια), οι υποενότητες αυτών το 2ο επίπεδο κ.ο.κ.

Επιτρέπονται τρία είδη ενοτήτων:

·         Περιεχομένου: είναι οι ενότητες στις οποίες ο εκπαιδευόμενος μπορεί να καταχωρήσει εικόνες, κείμενο, video κλπ το οποίο παρατίθεται από το σύστημα με αυτόματο τρόπο, το ένα κάτω από το άλλο.

·         Εκθέσεις: είναι οι ενότητες οι οποίες περιέχουν (κυρίως) φωτογραφίες, οι οποίες παρατίθενται αυτόματα από το σύστημα η μία δίπλα από την άλλη.

·         Συνδέσμων: είναι ενότητες οι οποίες περιέχουν μόνο υπερσυνδέσμους σε άλλες σελίδες του διαδικτύου, οι οποίοι παρατίθενται από το σύστημα με αυτόματο τρόπο, συνοπτικά ο ένας κάτω από τον άλλο.

Η κατάσταση της ενότητας καθορίζει με ποιο τρόπο μπορεί να εισαχθεί περιεχόμενο σε μία ενότητα. Στην τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής θα πρέπει να δίνεται η επιλογή «Ανοιχτό για προσθήκη τμημάτων».

Τέλος, ο συντάκτης μια ενότητας μπορεί να δίνει μια περιγραφή σε κάθε μία ώστε να καθοδηγεί τους εκπαιδευόμενους ως προς το περιεχόμενο που θα πρέπει να εντάξουν στην ενότητα. (Η περιγραφή δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση).

Στο πλαίσιο επεξεργασίας / καταχώρησης μια ενότητας μέσα στην οθόνη επεξεργασίας της δομής μιας εργασίας δίνονται οι επιλογές

·         Αποδοχή: τοποθετεί την ενότητα μέσα στη δομή της εργασίας (αλλά δεν την αποθηκεύει, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει μέσα από το αντίστοιχο κουμπί «Αποθήκευση» της δομής της εργασίας).

·         Καθαρισμός: καθαρίζει τα πεδία της ενότητας.

·         Ακύρωση: ακυρώνει την τροποποίηση ή εισαγωγή της ενότητας η οποία πραγματοποιείται.

Οργάνωση εργασίας

Ο οθόνη οργάνωσης της εργασίας επιτρέπει την αναδιάρθρωση του περιεχομένου και των ενοτήτων της εργασίας. Μέσω αυτής, σε μια εποπτική οθόνη, ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευόμενος, μπορεί να αναδιαρθρώσει την εργασία ώστε να πάρει τη μορφή που αυτός επιθυμεί, μεταφέροντας ολόκληρες ενότητες σε άλλες περιοχές της εργασίας, ή περιεχόμενο από μία ενότητα σε άλλη.

Η σχετική οθόνη περιέχει τα εξής τμήματα:

·         Τίτλο της εργασίας.

·         Ιεραρχική λίστα με τα μέρη της εργασίας: απεικονίζονται και οι ενότητες και το περιεχόμενο. Μέσα σε άγκιστρα εμφανίζεται το είδος κάθε μέρους, όπως πχ ενότητα, εικόνα, κείμενο, αρχείο κλπ.

·         Εργασίες: εντολές οι οποίες εφαρμόζονται στο επιλεγμένο μέρος της εργασίας (από την ιεραρχική λίστα), οι οποίες επιτρέπουν τη μετακίνησή του πάνω / κάτω ή τη διαγραφή του.

Εφόσον ο χρήστης ολοκληρώσει τις εργασίες αναδιοργάνωσης του περιεχομένου της εργασίας, πρέπει να επιλέξει «Αποθήκευση» ώστε να κάνει τις αλλαγές μόνιμες.

Σύνταξη εργασίας

Η σύνταξη της εργασίας είναι το σημείο στο οποίο κατά κύριο λόγο θα κινηθεί ένας εκπαιδευόμενος μέσα στο σύστημα. Η σχετική σελίδα περιέχει τα εξής σημαντικά στοιχεία:

·         Μενού και υπομενού αντικειμένου, το οποίο δίνει πρόσβαση σε διάφορες όψεις της εργασίας, ανάλογα με το ρόλο του χρήστη στο σύστημα (πχ προβολή, επεξεργασία, χειρισμό χρηστών κλπ).

·         Πίνακα περιεχομένων, ο οποίος μπορεί να αποκρυφθεί, και ο οποίος επιτρέπει στο χρήστη εύκολα να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε μέρος της εργασίας.

·         Το σώμα της εργασίας όπου βρίσκονται οι ενότητες και το περιεχόμενο της εργασίας. Σε αυτά τα σημεία βρίσκονται και τα διάφορα εργαλεία για την σύνταξη και αναδιαμόρφωση της εργασίας.

Μέσα από την περιοχή χειρισμού του σώματος της εργασίας, ο χρήστης έχει τις εξής επιλογές:

·         Σε κάθε ενότητα:

o   Κάτω από την κεφαλίδα της, εντολές για μετακίνησή της πάνω / κάτω και υποβάθμιση / αναβάθμισή της, όπως αυτές εξηγούνται στην παράγραφο «Δομή εργασίας» και την παράγραφο «Οργάνωση εργασίας».

o   Κάτω από όλο το περιεχόμενό της, την δυνατότητα προσθήκης νέου περιεχομένου («Νέο περιεχόμενο»), το οποίο τοποθετείται στο τέλος της ενότητας.

·         Σε κάθε αντικείμενο περιεχομένου:

o   Δυνατότητες μετακίνησής του πάνω/ κάτω.

o   Τροποποίηση του περιεχομένου («Επιμέλεια»).

o   Διαγραφή του περιεχομένου.

·         Στο τέλος της εργασίας

o   Δυνατότητα προσθήκης νέας ενότητας, η οποία τοποθετείται στο τέλος των υπολοίπων ενοτήτων.

Προβολή Εργασίας

Η προβολή εργασίας προβάλει το περιεχόμενο της εργασίας αποκρύπτοντας τα στοιχεία επιμέλειάς του, ώστε να είναι δυνατή η ανάγνωσή του από το χρήστη.

Αντικείμενα περιεχομένου

Το περιεχόμενο μιας εργασίας εντάσσεται υποχρεωτικά σε μία ενότητα. Μια ενότητα μπορεί να έχει περισσότερο από ένα αντικείμενα περιεχομένου. Ο τρόπος προβολής των αντικειμένων περιεχομένου εξαρτάται από το ίδιο το περιεχόμενο και από το είδος της ενότητας στην οποία εντάσσονται.

Το περιεχόμενο έχει απαραίτητα κάποιο είδος, το οποίο επιλέγεται κατά την καταχώρηση του περιεχομένου, μέσα από τη σχετική λίστα.

Τα κυριότερα είδη περιεχομένου είναι τα εξής:

·         Κείμενο: Πρόκειται για κείμενο με μορφοποίηση γραμμάτων (στυλ, μέγεθος, έντονα, υπογραμμισμένα, πλάγια, χρώμα κοκ) και παραγράφων (στοίχιση). Για την εισαγωγή του εμφανίζεται κατάλληλο πλαίσιο, μέσα στο οποίο ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει το κείμενο που επιθυμεί.

·         Εικόνα: ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει στο σύστημα μια εικόνα της επιλογής του. Αρχικά θα πρέπει να την επιλέξει από το σύστημά του (brows) και να την ανεβάσει στην εργασία του («Μεταφόρτωση»). Εφόσον η εικόνα ανέβει, τότε θα πρέπει να ζητήσει από το σύστημα να παράγει αυτόματα μια μικρογραφία της (πατώντας το σχετικό κουμπί «μικρογραφία»). Η μικρογραφία εμφανίζεται στην οθόνη. Σχετικά με τις προδιαγραφές της μεταφόρτωσης εικόνων στο σύστημα, συμβουλευτείτε την ενότητα «Χρήση Εικόνων». Αυτόματα παράγεται από το σύστημα ένας τίτλος, όμως ο χρήστης μπορεί να τον προσαρμόσει ώστε να ταιριάζει καλύτερα στο τι αντιπροσωπεύει η εικόνα η οποία ανέβασε στο σύστημα. ΠΡΟΣΟΧΗ: αν ο χρήστης επιθυμεί να εντάξει στην εργασία μια εικόνα η οποία βρίσκεται διαθέσιμη στο διαδίκτυο, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή «URL» ώστε να δηλώσει τη διαδικτυακή διεύθυνσή της (μορφής http://...)

·         Βίντεο: ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει στο σύστημα βιντεοκλίπ της επιλογής του, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη σχετική παράγραφο «Χρήση Video». Θα πρέπει αφού επιλέξει το αρχείο από το σύστημά του («Browse») να το μεταφορτώσει στο σύστημα («Μεταφόρτωση»). Εναλλακτικά μπορεί να παρέχει τη διεύθυνση όπου μπορεί να βρεθεί ένα αρχείο στο διαδίκτυο.

·         Ήχος: ομοίως με το Video, αλλά για αρχεία video.

·         YouTube: επιτρέπει στο χρήστη να προσθέσει ένα video από την υπηρεσία YouTube στην εργασία του. Θα πρέπει να δηλώσει τη διεύθυνση του clip στο Youtube στο σχετικό πλαίσιο («URL») και να δώσει ένα τίτλο στο clip.

·         Flash: επιτρέπει στο χρήστη να προσθέσει στην εργασία του μια εφαρμογή Flash. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της μεταφόρτωσης Video και ήχου.

·         Αρχείο: επιτρέπει στο χρήστη να προσθέσει στην εργασία του ένα οποιοδήποτε αρχείο. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή της μεταφόρτωσης Video, ήχου και Flash. Όμως, κατά την προβολή της εργασίας, ενώ οι άλλες μορφές αρχείων προβάλλονται κατάλληλα μέσα στην εργασία, τα «αρχεία» παρατίθενται σαν απλοί υπερσύνδεσμοι. Έτσι επιτρέπεται στο χρήστη να προσθέσει αρχεία όπως PDF, Excel, PowerPoint κλπ

Μετά την προετοιμασία του περιεχομένου, ο χρήστης μπορεί να το αποθηκεύσει, ή να το διαγράψει μέσω των αντίστοιχων επιλογών, κάτω από το περιεχόμενο.

Χώρος συζήτησης

Η λειτουργία δεν είναι πλήρως διαθέσιμη.

Είσοδος εγγεγραμμένου χρήστη

·         Επισκέπτεστε την αρχική σελίδα του συστήματος.

·         Πάνω δεξιά διακρίνετε τα δύο πλαίσια τα οποία βρίσκονται δίπλα από την ετικέτα «Χρήστης/Συνθηματικό»

·         Πατάμε με το ποντίκι μέσα στο πρώτο πλαίσιο και πληκτρολογείτε εκεί το όνομα χρήστη που σας έχει δοθεί ή το οποίο καταχωρήσατε στο σύστημα κατά την εγγραφή σας (βλέπε «Εγγραφή Χρήστη»).

·         Στο δεύτερο πλαίσιο πληκτρολογείτε το συνθηματικό σας (password) το οποίο σας έχει δοθεί ή το οποίο καταχωρήσατε στο σύστημα κατά την εγγραφή σας (βλέπε «Εγγραφή Χρήστη»).

·         Πατάτε το κουμπί «Είσοδος»

·         Εφόσον η σύνδεσή σας επιτευχθεί, νέες επιλογές εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης του συστήματος.

Εγγραφή Χρήστη

Αν είστε νέος χρήστης, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την εγγραφή σας στο σύστημα, είναι τα εξής:

1.       Επισκέπτεστε την αρχική σελίδα του συστήματος.

2.       Επιλέγετε από την πάνω δεξιά γωνία της σελίδας το σύνδεσμο «Εγγραφή» και μεταφέρεστε στη σελίδα με τίτλο «Επεξεργασία Χρήστη».

3.       Στα πλαίσια που εμφανίζονται πληκτρολογείτε:

·         Όνομα χρήστη: το συνθηματικό σας όνομα στο σύστημα. Προτείνεται να πληκτρολογήσετε κάποιο όνομα με λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά. Γενικά χρησιμοποιήστε μόνο γράμματα και αριθμούς σε αυτό το πεδίο. Μια καλή πρακτική είναι η δημιουργία ονόματος με το μικρό σας όνομα και το επώνυμό σας, με πεζά γράμματα, τα οποία τα ενώνει μια τελεία. Πχ: panos.papadopoulos

·         Όνομα: το μικρό σας όνομα

·         Επώνυμο: το επώνυμό σας.

·         Κατηγορία χρήστη:

                                                               i.      αν είστε δάσκαλος ή καθηγητής, επιλέξτε από τη λίστα την λέξη «Εκπαιδευτικός»

                                                             ii.      αν είστε μαθητής, επιλέξτε από τη λίστα τη λέξη «Μαθητής».

                                                            iii.      Οι άλλες επιλογές βρίσκονται εκεί για εσωτερική χρήση από το σύστημα.

·         Δημοσιότητα: επιλέγετε την εξ’ορισμού λέξη «Ιδιωτικό», η οποία μειώνει στο ελάχιστο δυνατό τα δεδομένα σας τα οποία διαχέονται στο διαδίκτυο. Σήμερα όλα τα προφίλ μεταπίπτουν αυτόματα σε αυτή την επιλογή.

·         Σχολείο:

                                                               i.      Αν είστε εκπαιδευτικός δεν είναι απαραίτητο να επιλέξετε σχολείο. Αν όμως το σχολείο σας είναι διαθέσιμο ήδη, τότε θα πρέπει να το επιλέξετε.

                                                             ii.      Αν είστε μαθητής θα πρέπει απαραίτητα να επιλέξετε το σχολείο σας.

·         Συνθηματικό: πληκτρολογείτε ένα συνθηματικό (password) το οποίο θα χρησιμοποιείτε κατά τη είσοδό σας στο σύστημα. Το κείμενο δεν εμφανίζεται στην οθόνη, άρα θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στο τι πληκτρολογείτε ώστε να μπορείτε να το επαναλάβετε.

·         Επαλήθευση συνθηματικού: πληκτρολογείτε άλλη μια φορά το ίδιο συνθηματικό που εισαγάγατε στο  προηγούμενο πλαίσιο (Συνθηματικό) , ώστε το σύστημα να είναι βέβαιο ότι γνωρίζετε τι έχετε πληκτρολογήσει και ότι δεν έχετε κάνει κάποιο τυπογραφικό σφάλμα.

4.       Πατάτε το κουμπί «Αποθήκευση» και περιμένετε ώστε ο λογαριασμός σας να εγκριθεί από τους διαχειριστές του συστήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: το συνθηματικό που θα δηλώσετε δεν κρυπτογραφείται. Οι διαχειριστές του συστήματος είναι δυνατόν να το διαβάσουν. Για την ασφάλειά σας μην χρησιμοποιείτε password το οποίο χρησιμοποιείτε σε άλλα συστήματα.

Ενεργοποίηση εκπαιδευομένων σε σχολείο

Η ενεργοποίηση ενός λογαριασμού εκπαιδευόμενου γίνεται μέσα από την οθόνη «ενεργοποίηση χρηστών». Ο εκπαιδευτικός μπορεί να μεταφερθεί σε αυτή την οθόνη μέσω του προφίλ του σχολείου:

·         Εντοπισμός σχολείου (πχ «Το Σχολείο μου»)

·         «Προβολή» σχολείου

·         Επιλογή «Χρήστες» από το μενού αντικειμένου.

·         «Ενεργοποιήσεις χρηστών».

Η σελίδα αυτή περιέχει μια λίστα εκπαιδευομένων, οι οποίο δεν έχουν ακόμα ενταχθεί στο σύστημα και ο διαχειριστής του σχολείου (εκπαιδευτικός) καλείται να τους ενεργοποιήσει.

Οι επιλογές που δίνονται στον εκπαιδευτικό είναι οι εξής:

·         «Ενεργοποίηση» των επιλεγμένων χρηστών από τη λίστα των εκκρεμοτήτων.

·         «Ενεργοποίηση όλων» των χρηστών που εμφανίζονται στη λίστα εκκρεμοτήτων.

·         «Γενική ενεργοποίηση»: εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη επιλογή, τότε η ενεργοποίηση των χρηστών είναι καθολική στο σύστημα (δηλαδή εντάσσονται αυτόματα και την εργασία στην οποία έχουν επιλέξει, αν τους έχει δοθεί τέτοια δυνατότητα.

Αν οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν ήδη επιλέξει εργασία, τότε ο κάθε επιβλέπων μιας εργασίας θα πρέπει να τους εντάξει σε αυτή χειροκίνητα.

Ενεργοποίηση εκπαιδευόμενων σε εργασία

Η ένταξη ενός εκπαιδευομένου σε μια εργασία, ακολουθεί την ενεργοποίησή του στο σχολείο. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να μεταβεί στην σχετική εργασία και εκεί να επιλέξει το σύνδεσμο «Χρήστες» (υπομενού αντικειμένου), ο οποίος τον μεταφέρει στη γενική σελίδα «Προσθαφαίρεσης χρηστών».

Προσθαφαίρεση χρηστών σε σχολείο / εργασία / ομάδα

Μέσω της σελίδας αυτής ένας διαχειριστής / εκπαιδευτικός, μπορεί να εντάξει έναν εκπαιδευόμενο ή άλλο εκπαιδευτικό, σε μία δομή του συστήματος όπως σχολείο / εργασία / ομάδα.

Η σελίδα περιέχει τα εξής στοιχεία:

·         Ονομασία: την ονομασία του σχολείου / εργασίας / ομάδας που επεξεργάζεται ο χρήστης.

·         Τους χρήστες οι οποίοι έχουν συνδεθεί στο αντικείμενο ήδη. Αναφέρονται και οι σχέσεις με το αντικείμενο (πχ Επιβλέποντες / μέλη ήτοι εκπαιδευόμενοι)

·         Εντολές για την

o   προσθήκη νέου χρήστη,

o   διαγραφή χρήστη,

o   τροποποίηση χρήστη

o   κ.α.

·         Εντολή για την «Αποθήκευση» των μεταβολών που έχουν πραγματοποιηθεί ή «Ανανέωση» των περιεχομένων της οθόνης.

Κατά την τροποποίηση ή την προσθήκη νέου χρήστη σε μια δομή (σχολείο / εργασία / ομάδα), απαιτούνται τα εξής στοιχεία:

·         Χρήστης: ο χρήστης ο οποίος τροποποιείται. Μπορεί να αναζητηθεί με μέρος του ονόματός του και χρήση του κουμπιού «Αναζήτηση», ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο «Τρέχων» χρήστης της εφαρμογής)

·         Ρόλος:

o   επιβλέπων είναι ο διαχειριστής της δομής (πχ εκπαιδευτικός σε σχολείο ή εργασία)

o   μέλος είναι ο εκπαιδευόμενος μιας εργασίας ή ο μαθητής ενός σχολείου.

·         Κατάσταση:

o   Ενεργός: ο χρήστης έχει συνδεθεί με τη δομή (πχ εργασία) και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή.

o   Σε εκκρεμότητα: ο χρήστης έχει ζητήσει να συνδεθεί με τη δομή αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η σύνδεσή του.

o   Ανενεργός / Απορριμένος / Διαγεγραμμένος: διαφορετικές σημασιολογικά καταστάσεις της σύνδεσης του χρήστη με μία δομή, οι οποίες δεν του επιτρέπουν να αιτηθεί νέας σύνδεσης.

Δομή συστήματος

Γενική Δομή Σελίδας

Η σελίδα του συστήματος χωρίζεται σε 6 μέρη:

·         Λωρίδα κεφαλίδας: Βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας και δίνει πρόσβαση στην αναζήτηση και στις λειτουργίες πρόσβασης του χρήστη. Τα περιεχόμενα της λωρίδας αυτής δεν μεταβάλλονται εφόσον ο χρήστης εισέρθει στο σύστημα.

·         Μενού πλοήγησης: Βρίσκεται στο αριστερό μέρος της οθόνης, τοποθετημένο κατακόρυφα και περιέχει συνδέσμους οι οποίοι μεταφέρουν το χρήστη στα διάφορα σημεία του συστήματος. Τα περιεχόμενα του μενού πλοήγησης μένουν σταθερά μετά την είσοδο του χρήστη στο σύστημα.

·         Λωρίδα υποσέλιδου: βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και φέρει διάφορα αναγνωριστικά του συστήματος καθώς και συνδέσμους πρόσβασης σε στατικό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου. Τα περιεχόμενα της λωρίδας αυτής δεν μεταβάλλονται εφόσον ο χρήστης εισέρθει στο σύστημα.

·         Μενού αντικειμένου: βρίσκεται κάτω από τη λωρίδα κεφαλίδας και δεξιά από το μενού πλοήγησης, και περιέχει επιλογές που σχετίζονται με το αντικείμενο που προβάλλεται στο κύριο μέρος της σελίδας. Το μενού αυτό μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με το αντικείμενο που προβάλλεται στην οθόνη.

·         Υπό-μενού αντικειμένου: βρίσκεται τοποθετημένο οριζόντια πάνω από τη λωρίδα υποσέλιδου και δεξιά από το μενού πλοήγησης, και περιέχει δευτερεύουσες επιλογές που σχετίζονται με το αντικείμενο που προβάλλεται στο κύριο μέρος της σελίδας. Το υπό-μενού αυτό μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα με το αντικείμενο που προβάλλεται στην οθόνη.

·         Κύριο μέρος της σελίδας: βρίσκεται αριστερά από το μενού πλοήγησης κάτω από τις δύο λωρίδες κεφαλίδας και μενού αντικειμένου. Προβάλλει το μεταβαλλόμενο κυρίως περιεχόμενο της κάθε σελίδας.

Μενού πλοήγησης

Ανώνυμοι χρήστες

Οι ανώνυμοι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους τις παρακάτω επιλογές:

·         ΓΕΝΙΚΑ

o   Αρχική Σελίδα: επιστρέφει το χρήστη στην αρχική σελίδα.

o   Πίνακας Ανακοινώσεων: Προβάλει τη λίστα των ανακοινώσεων που έχουν αναρτηθεί στο σύστημα και είναι δημόσια προσπελάσιμες.

·         ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

o   Δημοσιευμένες Εργασίες: προβάλει τη λίστα με τις δημοσιευμένες εργασίες, δηλαδή τις εργασίες των οποίων η σύνταξη έχει ολοκληρωθεί και έχει επιλεχθεί η δημόσια προβολή τους.

o   Σχολεία: Προβάλει τα σχολεία που συμμετάσχουν στη δράση μέσω του συστήματος.

o   Περιοχές: Προβάλει τη λίστα των περιοχών των οποίων σχολεία συμμετάσχουν στο σύστημα.

o   Χάρτης: Προβάλει τα σχολεία που είναι καταγεγραμμένα στην πλατφόρμα πάνω σε υπόβαθρο ψηφιακού χάρτη (Google maps)

·         ΤΟ ΕΡΓΟ

o   Περί αυτού: Οδηγεί στη σελίδα πληροφοριών σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του συστήματος.

o   Το έργο: Οδηγεί στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης του έργου, η οποία περιγράφει το έργο «Ακαδημία Πλάτωνα – Οι δρόμοι της γνώσης».

o   Συντελεστές: Οδηγεί στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης του έργου, η οποία αναφέρει τους φορείς που συμμετάσχουν στο έργο «Ακαδημία Πλάτωνα – Οι δρόμοι της γνώσης».

o   Επικοινωνία: Ανοίγει το ορισμένο λογισμικό αποστολής email του συστήματος του χρήστη, ώστε να συντάξει και αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ομάδα διαχείρισης του συστήματος.

Εγγεγραμμένοι χρήστες

Στους εγγεγραμμένους χρήστες, πέραν των επιλογών που δίνονται στους ανώνυμους χρήστες, στο μενού πλοήγησης εμφανίζονται επιπλέον τα εξής:

 

 

·         Ο ΧΩΡΟΣ ΜΟΥ

o   Το Σχολείο μου: Οδηγεί το χρήστη στο προφίλ του σχολείου στο οποίο έχει ενταχθεί.

o   Οι Εργασίες μου: Οδηγεί το χρήστη κατευθείαν στην εργασία που συμμετάσχουν (μαθητές) ή επιβλέπουν (εκπαιδευτικοί). Αν κάποιος συμμετάσχει ή επιβλέπει πάνω από μία εργασίες, τότε εμφανίζεται σχετική λίστα, από όπου ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει την εργασία την οποία θέλει να επεξεργαστεί ή προβάλει.

o   Νέα εργασία: Επιτρέπει τη δημιουργία νέας εργασίας στους χρήστες που έχουν αναγνωριστεί ως εκπαιδευτικοί.

·         ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

o   Ενεργές Εργασίες: προβάλλονται οι εργασίες οι οποίες είναι ενεργές, δηλαδή σε φάση συγγραφής, οι οποίες δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί ή ακυρωθεί.

o   Χώρος Συζήτησης: οδηγεί το χρήστη στο χώρο συζήτησης του συστήματος.

Επιπρόσθετα, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης που έχει δοθεί στον κάθε χρήστη, κάποιες από τις παρακάτω επιλογές διαχείρισης ενδέχεται να εμφανίζονται στο σύστημα:

·         ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

o   Χρήστες: Επιτρέπει τον εντοπισμό χρηστών, αλλαγή συνθηματικών, προσθήκη / διαγραφή χρηστών κ.α.

o   Σχολεία: Επιτρέπει τον εντοπισμό σχολείων, προσθήκη / διαγραφή σχολείων, αλλαγή προφίλ, σύνδεση χρηστών με σχολεία κ.α.

o   Ομάδες: Η λειτουργία δεν χρησιμοποιείται στην τρέχουσα έκδοση του συστήματος.

o   Περιεχόμενο: Επιτρέπει τον εντοπισμό, προσθήκη, διαγραφή και επεξεργασία περιεχομένου ανεξαρτήτως εργασίας στην οποία εντάσσεται αυτό.

o   Εργασίες Επιτρέπει τον εντοπισμό εργασιών, προσθήκη / διαγραφή, αλλαγή περιγραφής, αλλαγή κατάστασης, σύνδεση χρηστών με εργασίες κ.α.

o   Ανακοινώσεις: Επιτρέπει τον εντοπισμό ανακοινώσεων, προσθήκη / διαγραφή, αλλαγή περιεχομένου κ.α.

o   Συζητήσεις: Οδηγεί στις σελίδες διαχείρισης του χώρου συζητήσεων.

o   Γεωγραφικές περιοχές: Επιτρέπει τον εντοπισμό γεωγραφικών περιοχών, προσθήκη / διαγραφή, αλλαγή ιεραρχίας κ.α.

o   Ετικέτες περιεχομένου: Η λειτουργία δεν είναι ενεργή στην τρέχουσα έκδοση του συστήματος.

o   Ιστορικό μεταβολών: Προβάλει το ιστορικό μεταβολών διαφόρων οντοτήτων του συστήματος (ασκήσεις, προφίλ κ.α.)

Συμβατότητα με φυλλομετρητές διαδικτύου

Το σύστημα είναι συμβατό με του πλέον σύγχρονους browsers και ειδικότερα:

·         Mozilla Firefox, έκδοση 22 και έπειτα

·         Google Chrome, έκδοση 25 και έπειτα

·         Microsoft Internet Explorer, έκδοση 9 και έπειτα

·         Apple Safari, έκδοση 5 και έπειτα

Για τη χρήση της εφαρμογής απαιτείται η υποστήριξη Javascript, HTML5 και CSS3 από τον browser σας.

Χρήση Video

Για την χρήση video, θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προδιαγραφές:

·         Μέγεθος αρχείου έως 8MB. Μεγαλύτερα video θα πρέπει να τα αναρτάτε σε άλλη υπηρεσία (πχ YouTube αν κάτι τέτοιο προβλέπεται από τους κανόνες χρήσης του video σας) ή να τα τεμαχίζετε σε μικρότερα τμήματα.

·         Μορφή αρχείου: mp4 ή avi, κωδικοποίησης H264.

·         Για την αναπαραγωγή στους διάφορους browsers απαιτούνται:

o   Internet Explorer:  κανένα πρόσθετο

o   Apple Safari: κανένα πρόσθετο

o   Google Chrome: κανένα πρόσθετο

o   Firefox σε windows: Windows Media Player plug-in for Firefox

o   Άλλοι browsers: εναπόδοση με τοπική εφαρμογή στη συσκευή (πχ VLC VideoLan)

Χρήση Εικόνων

Οι εικόνες που αναρτάτε στο σύστημα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

·         Μορφή JPEG ή PNG

·         Διαστάσεις από 640 X480 ως 1280 X 1024 pixels

·         Μέγεθος έως 4MB