Χρήστης/Συνθηματικό
Αναζήτηση:

Όροι Χρήσης - Δικαιώματα

Δικαιώματα χρήσης

Οι υπηρεσίες του συστήματος ΔΙΑΛΟΓΟΙ παρέχονται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς και μαθητές που επιλέγονται στο πλαίσιο της Δράσης "ΔΙΑΛΟΓΟΙ" του έργου "ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Δρόμοι της Γνώσης".

Το λογισμικό του συστήματος παρέχεται δωρεάν στους ενδιαφερομένους μετά από επικοινωνία με platoacademy {at} uoa.gr

Ο φορέας και οι υπεύθυνοι υλοποίησης και λειτουργίας του συστήματος καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτό να διατηρείται λειτουργικό καια διαθέσιμο, όμως η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του δεν διέπεται από όρους εγγύησης καλής λειτουργίας.

Εγγύηση λειτουργίας

Οι φορείς υλοποίησης, λειτουργίας και εποπτείας του συστήματος λαμβάνουν πλήθος μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των συστημάτων, των πληροφοριών και των υπηρεσιών του. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για αστοχίες λογισμικού και υλικού των συστημάτων και εφαρμογών ή για τυχόν παραβιάσεις από κακόβουλες επιθέσεις κατά του λογισμικού, των πληροφοριών, υπηρεσιών και των συστημάτων των εξυπηρετητών από τρίτους, οι οποίες πιθανόν οδηγήσουν σε εξαπάτηση ή ζημιά κατά των φορέων (υλοποίησης, λειτουργίας και εποπτείας ) ή των επισκεπτών και χρηστών του.

Οι φορείς υλοποίησης, λειτουργίας και εποπτείας του συστήματος δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για βλάβη οποιασδήποτε φύσεως προκληθεί στον επισκέπτη του από τη χρήση των υπηρεσιών του συστήματος ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέχεται σε αυτό.

Η εκμετάλλευση των υπηρεσιών και πληροφοριών προσφέρονται από το σύστημα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη ή επισκέπτη.

Περιεχόμενο - Πνευματικά Δικαιώματα

Ο φορέας και οι υπεύθυνοι εποπτείας του συστήματος καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το υλικό που προβάλλεται να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Καθώς όμως το περιεχόμενο συντάσσεται από τους χρήστες του διαδικτυακού τόπου (μαθητές, εκπαιδευτικούς) και όχι από τους φορείς, η ευθύνη εξ' αρχής αποφυγής της παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, βαρύνει τους συντάκτες του περιεχομένου.

Σε κάθε περίπτωση που θεωρείτε ότι το περιεχόμενο του συστήματος παραβιάζει πνευματικά σας δικαιώματα, ή προσβάλει το κοινό αίσθημα , παρακαλούμε να επικοινωνήστε άμεσα με το φορέα εποπτείας της λειτουργίας του συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση dialogoi {at} ime.gr.

Οι φορείς υλοποίησης / λειτουργίας και ο φορέας εποπτείας αυτού του συστήματος δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο ή τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων ή υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό μέσω υπερσυνδέσμων του περιεχομένου που προβάλλεται σε αυτό.

Προσωπικά Δεδομένα

Το σύστημα αυτό δεν τηρεί πληροφορίες προσωπικών δεδομένων για τον επισκέπτη και χρήστη πέραν από αυτές που εισάγει μόνος του καθώς και τις τυποποιημένες πληροφορίες πρόσβασης οι οποίες είναι ανώνυμες και εξυπηρετούν στη διασφάλιση της ακεραιότητας και διαθεσιμότητας του συστήματος και την προσαρμογή του στις ανάγκες χρήσης.

Σε κάθε περίπτωση ή σημείο του συστήματος που απαιτείται η απόκτηση προσωπικών στοιχείων του χρήστη, αυτό γνωστοποιείται με σαφήνεια στον επισκέπτη / χρήστη. Οι σχετικές πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον οποίο στην εκάστοτε περίπτωση ζητούνται από το χρήστη / επισκέπτη.

Όροι καλής χρήσης

Ο χρήστης / επισκέπτης του συστήματος είναι υποχρεωμένος να κάνει χρήση των πληροφοριών και υπηρεσιών που διατίθενται σεβόμενος τα πνευματικά δικαιώματα και τους κανόνες λειτουργίας του διαδικτύου. Απόπειρες επιθέσεων ή άλλες κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες θα έχουν σα στόχο την παραβίαση της ιδιωτικότητας ή εμπιστευτικότητας ή αξιοπιστίας των πληροφοριών ή της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών του συστήματος, θα καταγράφονται και διώκονται με όλα τα νόμιμα μέσα.

Οι φορείς λειτουργίας και εποπτείας του συστήματος διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν ανά πάσα στιγμή την παροχή των υπηρεσιών του σε χρήστες του, εφόσον αυτοί δε συμμορφωθούν με τις υποδείξεις σχετικά με παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και όρων χρήστης ή προβούν σε οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά επιλήψιμη ενέργεια κατά τρίτων ή του ίδιου του συστήματος.

Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»
© 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών