Χρήστης/Συνθηματικό
Αναζήτηση:
144ο Δημοτικό Αθηνών
Περιοχή:
Δήμος Αθηναίων
Επικοινωνία:

Το σχολείο δεν περιλαμβάνει ομάδες

Το σχολείο δεν περιλαμβάνει εργασίες

Το σχολείο δεν περιλαμβάνει επιβλέποντες


Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013»
© 2013 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών